แปลง Jpeg เป็น BMP16 ด้วย Python

Spread the love

update จาก post ก่อน

ก่อนหน้านี้เคยเขียนโปรแกรมแปลงไฟล์แบบเดียวกันนี้โดยใช้ SciPy (scipy.org) คราวนี้ลองใช้ Pillow (pillow.readthedocs.io) พบว่า code ง่ายกว่านิดนึง

#!/usr/bin/python3
from PIL import Image
import struct
import os.path

def RGB(r,g,b):
  return (((r&0xF8)<<8)|((g&0xFC)<<3)|((b&0xF8)>>3)) #5 red | 6 green | 5 blue

def RGBfromArray(pixel):
  return RGB(pixel[0],pixel[1],pixel[2])

def genBMP16header(width,height):
  id = bytes("BM",'UTF-8')
  size = 70 + width*height*2
  dummy1 = 0
  dummp2 = 0
  bitmapOffset = 70
  sizeofDIB = 56
  bitmapWidth = width
  bitmapHeight = -1*height
  colorPlane = 1
  colorDepth = 16 # 16 bit / pixel
  compression = 3 # BI_Bitfields 
  sizeofBitmapArray = width*height*2
  h_resolution = 3780 # 96DPI
  v_resolution = 3780 
  colorPalette = 0
  importantColors = 0
  redbitmask = 0x0000F800
  greenbitmask = 0x000007E0
  bluebitmask = 0x0000001F
  alphabitmask = 0
  header = struct.pack('<2sLHHLLLlHHLLLLLLLLLL',id,size,dummy1,dummp2,bitmapOffset, \
          sizeofDIB,bitmapWidth,bitmapHeight,colorPlane,colorDepth,compression, \
          sizeofBitmapArray,h_resolution,v_resolution,colorPalette,importantColors, \
          redbitmask,greenbitmask,bluebitmask,alphabitmask)
  return header

def convertFile(infile):
  outfile = infile+'.bmp'
  with open(outfile, 'bw') as f:   # then use shell command 'xxd file' to see hex dump
    image = Image.open(infile)
    header = genBMP16header(image.width,image.height)
    f.write(header)
    for y in range(image.height): # y row index
      for x in range(image.width): # x col index
        r,g,b = image.getpixel((x,y))
        color = RGB(r,g,b)
        hiByte = (color & 0xFF00) >> 8
        loByte = color & 0x00FF
        f.write(bytes([loByte,hiByte])) 

files = ["hatsune_miku_girl_cute_posture_look_25061_320x240.jpg",
    "headphones_camera_retro_122094_320x240.jpg",
    "rose_flower_red_151238_320x240.jpg",
    "rose_stones_fragments_139704_320x240.jpg"]

if __name__ == '__main__':
  for file in files:
    if os.path.isfile(file):
      print('converting...{}'.format(file))
      convertFile(file)
    else:
      print('skipping...{}'.format(file))

Spread the love

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.