ใช้ xbox 360 controller กับ Python

Spread the love

พอดีว่าจะลองใช้อุปกรณ์พวก gamepad มาควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่ทำงานบน Linux อาจจะใช้ PC หรือ Pi ค่อยดูอีกที ภาษาหลักที่จะเอามาใช้งานคงเป็น python ลองหาวิธีดูก็พบว่าที 2 ทางเลือกที่ดูดี คือใช้ Module inputs หรือใช้โมดูล xbox360controller ซึ่ง xbox360controller ดูจะเรียกใช้ง่ายกว่า เพราะมี eventloop และ callback มาให้เลย

ลองกับ gamepad ตัวนี้ (Signo GP-690) เมื่อเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะเห็นเป็น Xbox 360 Controller รีวิว https://www.youtube.com/watch?v=Edf8XsGBNJI

ตัวอย่างโปรแกรมที่ทดสอบการใช้งานของทุกปุ่มบน gamepad

import signal
from xbox360controller import Xbox360Controller


def on_button_pressed(button):
  print('Button {0} was pressed'.format(button.name))


def on_button_released(button):
  print('Button {0} was released'.format(button.name))


def on_axis_moved(axis):
  print('Axis {0} moved to {1} {2}'.format(axis.name, axis.x, axis.y))

def on_trigger_moved(axis):
  print('Axis {0} moved to {1}'.format(axis.name, axis.value))


try:
  with Xbox360Controller(0, axis_threshold=0.2) as controller:
    # Button A events
    controller.button_a.when_pressed = on_button_pressed
    controller.button_a.when_released = on_button_released

    # Button B events
    controller.button_b.when_pressed = on_button_pressed

    # Button X events
    controller.button_x.when_pressed = on_button_pressed

    # Button Y events
    controller.button_y.when_pressed = on_button_pressed

    # Button L trigger events
    controller.button_trigger_l.when_pressed = on_button_pressed
    # Button R trigger events
    controller.button_trigger_r.when_pressed = on_button_pressed
    # Button select events
    controller.button_select.when_pressed = on_button_pressed
    # Button start events
    controller.button_start.when_pressed = on_button_pressed
    # Button L thumb events
    controller.button_thumb_l.when_pressed = on_button_pressed
    # Button R thumb events
    controller.button_thumb_r.when_pressed = on_button_pressed


    # Left and right axis move event
    controller.axis_l.when_moved = on_axis_moved
    controller.axis_r.when_moved = on_axis_moved

    # hat axis move event
    # DPAD [
    #  Left -1 0
    #  Right 1 0
    #  Up  0 1
    #  Down 0 -1
    # ]
    controller.hat.when_moved = on_axis_moved
    
    # Left and Right trigger axis move event
    controller.trigger_l.when_moved = on_trigger_moved
    controller.trigger_r.when_moved = on_trigger_moved

    signal.pause()
except KeyboardInterrupt:
  pass

print("bye.")

รายชื่อปุ่มต่างๆ ที่เรียกใช้งานได้

>>> controller.info()
Microsoft X-Box 360 pad at index 0
Axes: 5
     axis_l
     axis_r
     hat
     trigger_l
     trigger_r
Buttons: 11
     button_a
     button_b
     button_x
     button_y
     button_trigger_l
     button_trigger_r
     button_select
     button_start
     button_mode
     button_thumb_l
     button_thumb_r
Rumble: yes
Driver version: 2.1.0 1.0.1

Spread the love

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.