microcontroller ตระกูล STM32 หลายๆ ตัวจะมีฮาร์ดแวร์สำหรับช่วยคำนวณค่า CRC มาด้วย (อยากรู้ว่า CRC คืออะไรดูที่นี่ Wikipedia Cyclic_redundancy_check) แต่ความสามารถของ CRC module ของ microcontroller แต่ละตัวจะมีไม่เท่ากัน ในรุ่นเล็กๆ อย่าง STM32F030 จะคำนวณได้เฉพาะ CRC32 เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนให้คำนวณค่า CRC แบบอื่นได้ ในขณะที่รุ่นใหญ่กว่าเช่น STM32F072 และ F3 F4 จะสามารถเปลี่ยนให้คำนวณค่า CRC แบบอื่นได้ เริ่มใช้ CRC module อย่างไร ถ้าเขียนโปรแกรมที่ใช้ HAL ก็ใช้ STM32CubeMX สร้าง code ขึ้นมาก่อนได้ เมื่อเปิด code ใน ide แล้วให้ดูใน MX_CRC_INIT() ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าสำหรับ CRC module